Garantie de returnare bani 100%

 

REGULAMENTUL JOCULUI 
Regulamentul oficial de participare ?i de joc al jocului promo?ional „Vânătoarea ouălor de
pa?te” al firmei Rapcity Hungary Kft. 
1. Organizatorul jocului promo?ional „Vânătoarea ouălor de pa?te” (în continuare: „Jocul”)
este Rapcity Hungary Kft. (Reprezentat de: directorul Buza Dániel, adresa po?tală: 1073
Budapesta, Kertész u. 24-28., E-mail: info@rapcity.ro, Nr. înregistrare O.R.C.: 07-09-011981).
2. Condi?ii de participare la joc 
2.1. La joc pot participa toate persoanele fizice cu capacitate de exerci?iu, cu domiciliu în
România, care nu intră în categoria persoanelor definite la pct. 2.4 (în continuare: „Jucător”)
?i care în intervalul de timp stabilit la pct. 4 al Jocului:
2.1.1. găsesc un cod amplasat undeva pe pagina Rapcity.hu Codul apare într-o fereastră
pop-up.
2.1.2. se înregistrează pe cale electronică la pagina web sub domeniul www.rapcity.ro (în
continuare: „Pagina web”) la meniul de înregistrare, ?i furnizează următoarele date reale:
nume, prenume, data na?terii/an, lună, zi/, adresă de e-mail („Înregistrare”).
2.1.3. în cadrul Înregistrării, bifează caseta corespunzătoare indicând faptul că acceptă toate
prevederile Condi?iilor de participare („Regulament de joc”), Politicii de confiden?ialitate ?i în
Regulamentul de cookie-uri, ?i î?i exprimă acordul la prelucrarea datelor sale conform
prevederilor prezentului Regulament de joc ?i Regulamentului de cookie-uri. 
2.1.4. completează cu succes codul care îi apare în fereastra pop-up în câmpul de coduri
promo?ionale făcând clic pe meniul co?ului de cumpărături din cadrul procesului de
cumpărături.
2.2. La Joc nu pot participa nici în mod direct, ?i nici indirect Organizatorii, societă?ile
comerciale care contribuie la organizarea sau desfă?urarea Jocului, agen?ii, proprietarii,
administratorii, angaja?ii agen?iilor, sau alte persoane în raport juridic de muncă cu ace?tia,
precum nici membrii familiilor acestor persoane, precizate la art. 8:1 alin. (1) pct. 2 al Codului
Civil al Ungariei. 
2.3. Un singur Jucător are dreptul de a utiliza un singur cod promo?ional în cadrul unei
singure sesiuni de cumpărături, însă poate utiliza mai multe coduri în cadrul Jocului. Aceste
coduri nu pot fi combinate cu alte promo?ii sau reduceri.
2.4. Jucătorii trebuie să fie aten?i să nu utilizeze software pentru blocarea reclamelor ?i să
furnizeze date reale în cadrul Înregistrării, deoarece în cazul în care datele furnizate de
Jucători se dovedesc ulterior a fi ireale, toate consecin?ele furnizării de date incorecte vor fi
suportate de Jucătorii respectivi în calitate de furnizori de date. Organizatorii nu î?i asumă
sub nici o formă responsabilitatea pentru furnizarea de date incorecte de către Jucători. 
Nici Organizatorii, nici Executorul Jocului nu î?i asumă sub nici o formă responsabilitatea
pentru deficien?ele/erorile în furnizarea datelor în cadrul Înregistrării (de exemplu adresă e-
mail incorectă, numere eronate, furnizarea datelor eronate sau ireale, etc.), ?i nu au obliga?ia
de a preda premiile în caz de asemenea erori. 
3. Produsele participante la Joc sunt produse comercializate de Rapcity Hungary Kft.
4. Durata Jocului
Jocul se desfă?oară între datele 3 aprilie 2021, ora 01 ?i 00 minute, ?i 5 aprilie 2021, ora 01
?i 00 minute.
Desfă?urarea Jocului 
4.1. Cupoane câ?tigătoare
4.1.1. Înainte de începerea Jocului, organizatorii vor ascunde coduri promo?ionale la
produsele de pe Pagina web sau subpaginile sale. Aceste coduri promo?ionale vor apărea
Jucătorilor sub forma unor ferestre pop-up.

Pagina web ascunde un total de 171 (o sută ?aptezeci ?i una) de coduri promo?ionale
câ?tigătoare pentru premiile stabilite la pct. 5, pe toată durata Jocului.
4.1.2. Premiile pot fi câ?tigate de Jucătorii care corespund integral criteriilor Regulamentului
de joc, care deschid produsele predeterminate ?i utilizează codurile respective în cursul
Jocului.
4.1.3. Toate codurile apar în termen de 1 secundă după deschiderea produsului sau
subpaginii respective.To?i Jucătorii au oportunitatea de a vizualiza ?i copia codul
promo?ional o singură dată.  
4.1.4. Organizatorul nu este în măsură a pune la dispozi?ie codurile promo?ionale
neutilizate.
4.1.5. Organizatorul nu va adăuga manual la comenzile deja plasate codurile
promo?ionale neutilizate de Jucător în urma plasării comenzii.
5. Premiile din cadrul Jocului: Descrierea detaliată a premiilor este disponibilă la Anexa nr. II.
5.2 Preluarea premiilor: Premiile vor fi livrate împreună cu produsele comandate, prin livrare
la domiciliu conform Ordonan?ele Guvernului actuale. 
6. Informa?ii despre Joc: Informa?iile legate de Joc sunt disponibile pe pagina web
www.rapcity.ro. Se pot solicita informa?ii adi?ionale la adresa de e-mail info@rapcity.ro.
Regulamentului oficial al Jocului va fi publicat pe pagina de internet www.rapcity.ro.
Organizatorul consideră acest Regulament a fi principal între toate comunicările din cadrul
Jocului. 
7. Impozit pe venit personal: Obliga?iile de plată a eventualului impozit pe venit personal ?i
contribu?iilor aferente Jocului promo?ional vor fi suportate de Organizatori. Organizatorii nu
au obliga?ii adi?ionale în plus fa?ă de predarea Premiilor conform celor de mai sus ?i
achitarea taxelor aferente. 
8. Dispozi?ii diverse 
8.1. Organizatorii, administratorii ?i angaja?ii Rapcity Hungary Kft. nu î?i asumă
responsabilitatea pentru eventuale defecte sau deficien?e ale premiilor, cu excep?ia cazurilor
în care excluderea responsabilită?ii este interzisă printr-o dispozi?ie expresă a legilor
Ungariei. Jucătorii câ?tigători î?i pot exercita drepturile de utilizare a garan?iilor aferente
premiilor în conformitate cu legisla?ia Ungariei.
8.2. Organizatorii nu oferă alte premii în plus fa?ă de premiile listate în Regulamentul de joc,
?i vor preda un număr maxim de premii corespunzător cu numărul indicat la pct. 5 al
prezentului Regulament de joc. 
8.3. Prin participarea la Joc, Jucătorul ia la cuno?tin?ă faptul că performan?a Paginii web,
viteza de a trimite mesaje, transmite date ?i răspunde depinde de tehnologia de deservire, ?i
prin urmare, cele prezentate pot fi influen?ate de factori afla?i în afara competen?ei
Organizatorilor, cum ar fi (fără a se limita la) erori de conexiune, performan?a calculatoarelor
server, men?inerea unei conexiuni de re?ea sigure. Organizatorii nu î?i asumă
responsabilitatea pentru orice evenimente produse datorită celor descrise în prezentul
paragraf.
8.4. Nici Organizatorii, nici Executorul Jocului nu î?i asumă sub nici o formă responsabilitatea
pentru deficien?ele/erorile în cadrul Înregistrării/Aplicării (ex. nume incorect, adresă incorectă,
furnizarea datelor eronate sau ireale, etc.), ?i nu au obliga?ia de a preda premiile în caz de
asemenea erori. 
8.5. Organizatorii au dreptul de a exclude din Joc, până la acordarea premiilor, Jucătorii care
nu îndeplinesc condi?iile prevăzute în Regulamentul de joc. Organizatorii î?i rezervă dreptul
de a exclude din toate jocurile organizate în prezent sau în viitor Jucătorii care doresc a
ob?ine un avantaj în Joc prin accesarea în mod ilicit („hacking) a paginii web a Jocului,
utilizarea programelor robot sau spam, sau prin alte metode ilicite. 
8.6. Premiile nu pot fi transferate altor persoane, nu pot fi înlocuite cu numerar sau alte
promo?ii, nu pot fi comercializate sau revândute sub nicio formă.

8.7. Organizatorul nu î?i asumă responsabilitatea în cazul oricăror atacuri externe (a?a-
numite SQL) efectuate asupra Paginii web sau a serverului său, sau orice erori intervenite la
acestea. A?adar, Organizatorul nu î?i va asuma responsabilitatea în cazul în care Pagina
web sau serverul, sau re?eaua de deservire este atacată, ?i în urma acestui atac, sau din
cauza altor erori tehnice, Jucătorii primesc mesaje de sistem eronate sau nu î?i pot ob?ine
premiile. 
8.8. Organizatorul nu î?i asumă responsabilitatea pentru erorile Paginii web din motive în
afara competen?ei sale, pe durata cărora Pagina nu poate fi utilizată sau poate fi utilizată
numai în mod limitat. În acela?i timp, Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru a
descoperi ?i elimina cât mai rapid sursa erorii.
8.9. Legisla?ia aplicabilă prezentului Joc ?i Regulamentului de joc este legea Ungariei.
8.13. Organizatorii î?i rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, Regulamentul jocului. 
8.10. Organizatorii î?i rezervă dreptul, în cazul în care există suspiciune de în?elăciune din
partea oricărui Jucător, de a solicita informa?ii de la Jucător pentru investigarea suspiciunii,
precum ?i de a suspenda participarea la Joc ?i predarea premiilor Jucătorului respectiv pe
durata investiga?iei. Din Joc pot fi exclu?i – la discre?ia Organizatorilor – Jucătorii care
participă la Joc contrar spiritului acestuia, în echipă, sub numele unei singure persoane
fizice, cu scopul de a-?i mări ?ansele de a câ?tiga prin metode frauduloase. Vor fi considera?i
a fi asemenea Jucători persoanele care participă în echipă la trageri la sor?i ?i alte jocuri
promo?ionale, care se alătură cu scopul de a ob?ine premii ?i unesc performan?a mai multor
persoane sub numele unui singur Jucător, astfel luând ?ansele de a câ?tiga celorlal?i Jucători
care participă în mod legitim. Participan?ii sau Jucătorii care dau dovadă de comportamentul
descris la prezentul punct vor avea obliga?ia de a rambursa toate daunele provocate
Organizatorilor ?i/sau Executorului în legătură cu Jocul. 
8.11. Toate evenimentele externe imprevizibile, pe care Organizatorii nu le pot anticipa, nu le
pot influen?a prin activitatea lor ?i care afectează în mod relevant îndeplinirea prezentului
Regulament de joc, se vor considera cazuri de For?ă Majoră (ex. dezastre naturale, incendii,
explozii, inundan?ii, greve, pandemii, etc.). 
Budapesta, 26 martie 2021
Anexe:
Anexa nr. I: Descrierea premiilor
Anexa nr. II. Politica de confiden?ialitate a Promo?iei
Anexa nr.III: Politică generală de confid en?ialitate https://www.rapcity.ro/Adatvedelmi-nyilatkozat-jadat.html

Descrierea ?i condi?iile de utilizare ale Premiilor:
Rapcity.ro:
Aromă cadou (25 buc)
Spray Crep Protect cadou (20 buc)
Wipes Crep Protect cadou (25 buc)
Cupon reducere 10% din suma finală (25 buc)
Cupon reducere 20% din suma finală (20 buc)
Cupon reducere 30% din suma finală (10 buc)
Vouchere de cumpărături:
Voucher de cumpărături Rapcity.hu în valoare de 700 RON- 1 buc
Voucher de cumpărături Rapcity.hu în valoare de 130 RON- 20 buc
Voucher de cumpărături Rapcity.hu în valoare de 50 RON - 25 buc